ام آی ام برند
بیمه عمر
1,200,000 تومان
بیمه عمر
300,000 تومان
یکی از اهداف اصلی دیگر ما در ام آی ام برند ایجاد بستری مناسب برای درآمدزایی با تکیه بر نیروی جوان ایرانی می‌باشد.